۱۵ دی

نمونه سوال هفتم
۱-معنای هر کلمه را یافته ومقابل آن بنویسید. (روز،بخشنده،گفت،آمد)
رحمن ……………… جاء ………………………
۲- معنای کلمات قرآنی را بنویسید. رحیم ( ) …………………………
۳- کدام کلمه جمع است و کدام جمع نیست؟
۴- معادل قرآنی هر کلمه را انتخاب کنید و خط بکشید.
ولی (لعل، الا، لکن) شما، تان( تا، هم، کم)
۵- زیر ترجمه صحیح خط بکشید.
انزلته( نازل کرد آن را، نازل کردیم آن را، نازل کردند آن را)
۶- عبارات قرآنی را ترجمه کنید.
مِلَته ءاباءی ………………………
۷- آیات را ترجمه کنید.
و لِله غیب السمواتِ و الارض
۸- کامل کنید.
ل+ المومنین = ……………………….. ؛ ……………………
ظالم + …….. = ظالمون ؛ …………………………………

  

Leave a Comment