۱۵ دی

نمونه سوالات هشتم
۱-معنای کلمات قرآنی را بنویسید.
طیر ( ) …………………..
۲- صحیح یا غلط بودن گزینه ها را مشخص کنید.
واتّقونِ : و تقوا پیشه کنید. ص غ
۳- ترجمه صحیح را انتخاب کنید.
۴- ترجمه بهتر را بنویسید.
فَسَجد الملائکه ……………………………….
۵- کامل کنید.
اَن+ اتلو = ………………… ؛ ………………………
لِ+ تومنون= ………………….؛ ………………………
۶- گزینه صحیح را انتخاب کنید.
کدام کلمه جمع نیست؟ الف ، ب، ج، د
ترجمه کدام کلمه صحیح است؟ الف، ب، ج، د
ترجمه کدام کلمه غلط است؟ الف،ب،ج،د
۷- عبارات قرآنی را ترجمه کنید.
انفسکم ……………………………. عما یشرکون ……………………………….
۸- آیات را ترجمه نمایید.
و الله علیم بما یفعلون ………………………………………………………….

  

Leave a Comment