۱۵ دی

نمونه سوالات نهم
۱-معنای کلمات را بنویسید.
مُذَّکر ( ) ……………………………
۲- صحیح یا غلط بودن گزینه ها را مشخص کنید.
عسیْ : چه بد است. ص غ
۳- گزینه صحیح را انتخاب کنید.
کدام گزینه جمع نیست ؟ کدام هست؟ الف، ب، ج، د
ترجمه صحیح کلمه های (اَجَل ، یوحیٰ، یحیی) به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
۴- زیر ترجمه ی بهتر خط بکشید.
ان شاء الله (اگر خدا بخواهد، قطعا خدا خواست)
۵- عبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید.
خیراً منهم …………………………
خَلَقتَهُنَّ …………………………
۶- آیات قرآنی را ترجمه کنید.
الّا تطغوا فی المیزان ………………………
۷- حرکت الف وصل را مشخص کنید.

  

Leave a Comment