۲۰ اسفند

اکرام فاطمی – شور نیکوکاری

بسترسازی برای بهره‌مندی دانش‌آموزان از فرصت رسیدگی به محرومان

گفتگو پیرامون ضرورت رسیدگی به محرومان

بسترسازی برای جمع‌آوری کمک‌های غیرنقدی دانش‌آموزان

نصب صندوق برای جمع‌آوری کمک‌های نقدی دانش‌آموزان

۲۰۱۵-۰۳-۱۵-۰۸٫۱۴٫۴۰

۲۰۱۵-۰۳-۱۵-۰۸٫۱۵٫۰۶

۲۰۱۵-۰۳-۱۵-۰۸٫۱۵٫۱۵

۲۰۱۵-۰۳-۱۵-۰۸٫۱۵٫۱۹

  

Leave a Comment