۱۲ اسفند

 نام و نام خانوادگی  سمت  پایه تحصیلی
 فاطمه افشار صفوی  رئیس شورا  هفتم
 زینب احدیان  عضو شورا  هفتم
 مریم شیخانی عضو شورا  هفتم
 فاطمه حاجی ابوالقاسم عضو شورا  هفتم
 فاطمه متقیان عضو شورا  هشتم
 مرضیه نظافت  منشی  هشتم
 فاطمه رسول‌زاده طباطبایی  معاون  هشتم
  

Leave a Comment