۱۴ بهمن

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

محمدجواد نظافت رئیس انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه کارشناس ارشد فقه و خارج
محمدمهدی برادران نایب رئیس انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه دکترای مدیریت شهری
هادی افشار صفوی رابط انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه کارشناس ارشد اماکن متبرکه
حمید وحیدیان نماینده منتخب اولیا دکترای علوم قرآنی
سیدمهدی رسول‌زاده طباطبایی نماینده منتخب اولیا کارشناس ارشد کشاورزی
فاطمه مهاجری نماینده منتخب اولیا دیپلم
محمدناصر متقیان نماینده منتخب اولیا کارشناس ارشد حقوق
  

Leave a Comment